اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد اعمار پروژه سرک ینگی قلعه الی چاه آب ولایت تخار بطول 02564+27کیلومتر

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، , وزارت فواید عامه  در نظر دارد، قرارداد اعمار پروژه سرک ینگی قلعه الی چاه آب ولایت تخار بطول 02564+27کیلومتر را با شرکت کانستروکشن توریزم انرژی اندیستری اند ترید ازدیمیردارای جواز نمبر   34712  آدرس: سرک 13 وزیر محمد اکبر خان کوچه 1 خانه نمبر 191 مرکز کابل به قیمت مجموعی(1,030,000,379.28) یک میلیارد و سی هزارو سه صدو هفتاد ونو اعشاریه بیست وهشت  افغانی، اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت فواید عامه  وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.