اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه حفظ ومراقبت دورانی سرک زرنج-دلارام به طول 10 کیلومتر (از کیلومتر (000+75 الی 110+208)

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت فواید عامه در نظر دارد، قرارداد پروژه حفظ ومراقبت دورانی سرک زرنج-دلارام به طول 10 کیلومتر (از کیلومتر (000+75 الی 110+208) را به شرکت محترم ساختمانی وسرکسازی سپا دارنده جواز D-30163 آدرس شرکت سرک 2 کارته نو ناحیه 8 مرکز کابل به قیمت مجموعی (49,420,250 افغانی) چهل نه ملیون چهار صد بیست هزار دوصد پنجاه افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت فواید عامه وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.