اطلاعیه عام تصمیم اعطاء قرارداد دو قلم گوشت مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها به اساس قرارداد چهارچوبی

موضوع: اطلاعیه عام تصمیم اعطاء قرارداد دو قلم گوشت مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها به اساس قرارداد چهارچوبی

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت فواید عامه در نظر دارد، قرارداد پروژه تهیه و تدارک دو قلم گوشت مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها بابت سال 1398 (به اساس قرارداد چهارچوبی) تحت شماره تشخیصیه MOPW/98/G-03/NCB  حد اکثر مبلغ آن (11,708,195) افغانی و مقدار حد اقل آن مبلغ (8,781,195) افغانی به شرکت خدمات لوژستیکی زاهد شمس، دارنده جواز شماره، D-41765 و آدرس، بند 2، سرک 1، ناحیه 3، پلخمری،بغلان اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به وزارت فواید عامه وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.