اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد لات اول قرارداد پروژه تهیه و تدارک 59 قلم وسایل و سامان آلات ساختمانی مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها

موضوع :  اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت فواید عامه در نظر دارد، لات اول قرارداد پروژه تهیه و تدارک 59 قلم وسایل و سامان آلات ساختمانی مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها تحت شماره تشخیصیه MOPW/NCB/G/44 به شرکت تجارتی سلطان مختار،شماره جواز شرکت D-51055 آدرس شرکت، حصه اول خیرخانه، مرکزکابل،کابل به قیمت مجموعی مبلغ (1338935) یک میلیون و سه صدو سی و هشت هزارو نهصدو سی و پنج افغانی اعطا نماید، همچنان لات دوم (دو پایه جنراتور مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها )تحت شماره تشخیصیه MOPW/NCB/G/44 به شرکت داینمک ریسورسز ,شماره جواز شرکت D-33562: آدرس شرکت،  سرک1 تایمنی وات ناحیه 15، مرکز کابل، کابل به قیمت مجموعی مبلغ (684413.5) ششصدو هشتاد چهارهزارو چهارصدو سیزده اعشاریه پنج افغانی اعطا نماید

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به وزارت فواید عامه واقع مکروریان اول. تالار جلسات معینیت مالی و اداری  وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.