اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه ساختمان پل آهن کانکریتی 300 متر در مسیر سرک زرنج الی کنگ در منطقه سرشیله ولایت نیمروز

موضوع: اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت فواید عامه در نظر دارد، قرارداد پروژه ساختمان پل آهن کانکریتی 300 متر در مسیر سرک زرنج الی کنگ در منطقه سرشیله ولایت نیمروز را به شرکت ساختمانی تکنیکل بلدرز دارنده جواز نمبر27487-D ، آدرس شرکت، افغانستان، کابل، ناحیه دهم، شهرنو، فاز چهارم، سرک اول، خانه 148 به قیمت مجموعی (31,233,1842) دوصد و سی و یک میلیون و دو صد و سی و سه هزار و یکصد و هشتاد و چهار افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات، وزارت فواید عامه، مکرویان اول، چهاراهی عبدالحق، کابل، افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.