اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک 30 قلم مواد اعاشوی ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها

 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت فواید عامه در نظر دارد، قرارداد پروژه تهیه و تدارک 30 قلم مواد اعاشوی ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها را  تحت شماره تشخیصیه  MOPW/98/G-02/NCB‌ را طور ذیل.

  1. تهیه وتدارک 5 قلم (  برنج باریک سیله اول پاکستانی، روغن نباتی مایع گل آفتاب پرست، مساله دیگ(قورمه)، تخم مرغ زراعتی، پیاز کلچه ) از مجموع 30  قلم مواد اعاشوی مورد ضرورت ریاست سالنگها  را به شرکت خدمات لوژستیکی زاهد شمس شماره جواز شرکت D-41765 آدرس شرکت بند 2 سرک 1 ناحیه 3 پلخمری بغلان  ، به قیمت مجموعی حد اقل  مبلغ (4،218،382.68) افغانی و حد اکثر مبلغ (5،624،510.24) افغانی.
  2. تهیه و تدارک 13 قلم (  آرد گندم درجه اول، لوبیای سرخ وطنی، نخود خام دانه، دال نخود، نمک آیودین دار، بوره میده، روب رومی، کچالو، رومی تازه، زردک، فاصلیه، بادنجان سیاه،کیله اعلی ) از مجموع 30 قلم مواد اعاشوی مورد ضرورت ریاست سالنگها  را به شرکت تجارتی مهر خدا لمیتد جواز شرکت 56607 آدرس شرکت مرکز هوفیان شریف مرکز پروان چاریکار ولایت پروان  به قیمت مجموعی  حد اقل مبلغ (2،999،886.48) افغانی و حد اکثر مبلغ (3،999،848.64) افغانی.
  3. تهیه و تدارک 12 قلم ( زیره وطنی اعلی، چای سبز، شیر خشک، شلغم، بامیه، گلپی ، سبزی پالک، انگور کشمشی، سیب، خربوزه، تربوز، کینو ) از مجموع 30 مواد اعاشوی مورد ضرورت ریاست سالنگها  را به شرکت لطف الرحمن نظری  لمیتد جواز شرکت 75075 آدرس شرکت قلعه نجارا سرک چهل متره مرکز کابل  به قیمت مجموعی  حد اقل مبلغ (3،197،271.75) افغانی و حد اکثر مبلغ (4،263،029.00) افغانی.

به اساس قرارداد چهارچوبی  اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به وزارت فواید عامه  وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.