اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک 32 قلم رنگباب مورد ضرورت ریاست اداری و خدمات

موضوع :  اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت ترانسپورت در نظر دارد، پروژه تهیه و تدارک 32 قلم رنگباب مورد ضرورت ریاست اداری و خدمات  تحت شماره تشخیصیه MOPW/98/G-08/NCB به شرکت تجارتی عصر کابل شمال لمیتد،شماره جواز شرکت 21910  آدرس شرکت، سرک دارالامان, ایستگاه شرکت,کابل - افغانستان به قیمت مجموعی مبلغ (1,370,150) یک ملیونو سه صدو هفتاد هزارو یکصد و پنجاه افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض د

ر زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به وزارت ترانسپورت واقع مکروریان اول. تالار جلسات معینیت مالی و اداری  وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.