اطلاعیه عام تصمیم اعطایی قرارداد پروژه تهیه و تدارک 87 قلم ادویه جات مورد ضرورت ریاست اداری وخدمات

اعلان تدارکات

موضوع: اطلاعیه عام تصمیم اعطایی قرارداد پروژه تهیه و تدارک 87 قلم ادویه جات مورد ضرورت ریاست اداری وخدمات  

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت ترانسپورت (فواید عامه قبلی) در نظر دارد، قرارداد پروژه تهیه و تدارک 87 قلم ادویه جات مورد ضرورت ریاست اداری وخدمات  بابت سال 1398 (به اساس قرارداد باالمقطع) تحت شماره تشخیصیه MOPW/98/G-05/NCB  به شرکت تجارتی برادران اکبری لمتید، شماره جواز شرکت 0101-5657 آدرس شرکت ، حصه دوم خیر خانه، مرکز کابل، کابل به قیمت مجموعی مبلغ ( 2,147,210) دو میلیون و یکصد و جهل و هفت هزار و دو صد و ده افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به وزارت ترانسپورت (فواید عامه قبلی)  وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.