اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک سه قلم مواد محروقاتی ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها و ریاست اداری وخدمات تحت دو لات

موضوع :  اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

  بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت فواید عامه در نظر دارد، قرارداد پروژه تهیه و تدارک سه قلم مواد محروقاتی ضرورت ریاست حفظ و  مراقبت سالنگها و ریاست اداری وخدمات تحت دو لات  دارنده شماره تشخیصیه  MOPW/98/G-04/NCB‌ را طور ذیل.

   لات اول:

1.  تهیه وتدارک دو قلم (چوب بلوط و گاز مایع) مورد ضرورت ریاست سالنگها  را به شرکت تجارتی اسرار میلاد نوری لمیتد شماره جواز شرکت 0101-8636 آدرس شرکت تهیه مسکن کابل، به قیمت مجموعی حد اقل  مبلغ (8،286،357) افغانی و حد اکثر مبلغ (11،048،473) افغانی.

2.  تهیه و تدارک یک قلم (ذغال سنگ پرخه) مورد ضرورت ریاست سالنگها  را به شرکت تجارتی ندبم حبیبی لمیتد جواز شرکت 0101-12916 آدرس شرکت تهیه مسکن مقابل بلاک های نود فامیلی  به قیمت مجموعی  حد اقل مبلغ (302،400) افغانی و حد اکثر مبلغ (403،200) افغانی.

   لات دوم:

1.  تهیه و تدارک دو قلم (چوب بلوط و چوب ارچه) مورد ضرورت ریاست اداری و خدمات را به شرکت تجارتی اسرار میلاد نوری  لمیتد جواز شرکت 0101-8636 آدرس شرکت تهیه مسکن کابل  به قیمت مجموعی  حد اقل مبلغ (63،329.67) افغانی و حد اکثر مبلغ (84،439.56) افغانی.

2.  تهیه و تدارک یک قلم (گاز مایع) مورد ضرورت ریاست اداری و خدمات را به شرکت تجارتی عبیدالله انصار لمیتد جواز شرکت 0101-15537 آدرس شرکت سرک 3 تایمنی کابل به قیمت مجموعی حد اقل مبلغ (469،638) افغانی و حد اکثر مبلغ (626،184) افغانی.

به اساس قرارداد چهارچوبی  اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به وزارت فواید عامه  وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.