اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک تعداد 32 قلم وسایل و تنکالوژی شعبات ریاست های اپرات

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

موضوع پروژه :  تهیه و تدارک تعداد 32 قلم وسایل و تنکالوژی شعبات ریاست های اپرات تحت شماره تشخیصیه MOPW/98/G-11/NCB

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت ترانسپورت (فواید عامه سابقه) در نظر دارد، پروژه تهیه و تدارک تعداد 32 قلم وسایل و تنکالوژی شعبات ریاست های اپرات تحت شماره تشخیصیه MOPW/98/G-11/NCB  را به شرکت خدمات لوژستیکی معین پوپل، شماره جواز شرکت D-54824 ،آدرس شرکت شهر نو عقب کوچه اتصالات مرکز کابل، به قیمت مجموعی مبلغ14,540,540 ، چهارده ملیون و پنجصدو چهل هزارو پنجصدو چهل افغانی به اساس قرارداد بالمقطع اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به وزارت ترانسپورت (فواید عامه سابقه) وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.