اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اضافه کاری شرق دریای تنگی چشمه شفا ولسوالی شولگره ولایت بلخ از کیلومتر 000+0 الی 828+1 به طول مجموعی 1.8282 کیلومتر فرش اسفالت

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت ترانسپورت (فواید عامه پیشین) در نظر دارد، پروژه اضافه کاری شرق دریای تنگی چشمه شفا ولسوالی شولگره ولایت بلخ از کیلومتر 000+0 الی 828+1  به طول مجموعی 1.8282 کیلومتر فرش اسفالت، را با شرکت ساختمانی، سرکسازی و تولید مواد ساختمانی کریم شریفی دارای جواز شماره D-27433 آدرس: شهرک خالد بن ولید، مزار شریف،  به قیمت مجموعی (41,206,360.80) چهل و یک ملیونو، دوصدو شش هزارو سیصدو شصت اعشاریه هشتاد افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت ترانسپورت (فواید عامه پیشین) وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.