اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه ترمیم پل (پل نوی کلی) در مسیر شاهراه عمومی کابل الی کندهار در ساحه ولایت زابل بطول 24.6 متر

موضوع :  اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد؛

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت ترانسپورت در نظر دارد، پروژه ترمیم پل (پل نوی کلی) در مسیر شاهراه عمومی کابل الی کندهار در ساحه ولایت زابل بطول 24.6 متر تحت شماره تشخیصیه MOPW/98/W-05/NCB  را به شرکت ساختمانی سرکسازی تایگر، شماره جواز شرکت D-26263، آدرس شرکت بازار اورگون، خان سر مارکیت، اورگون ـ پکتیکا، به قیمت مجموعی مبلغ (3,983,400.00) سه میلیون و نه صد و هشتاد و سه هزار و چهار صد افغانی به اساس قرارداد فی واحد اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به وزارت ترانسپورت وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.