اعلان کاریابی - وزارت فوائد عامه

اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان مجدد:- رئیس اداره کار وعملیات نقاط آسیب پذیر
شمارۀاعلان وظیفه: ARTF/CSMD/CBR/MoPW/2017/TF عنوان وظیفه: رئیس اداره کار وعملیات نقاط آسیب...
Apr 12, 2017 Apr 22, 2017
مدیریت عمومی مصوبات و فرامین
عنوان وظیفه مدیریت عمومی مصوبات و فرامین تعدادبست ۱ بست ...
Apr 12, 2017 Apr 22, 2017
مدیریت عمومی اسناد و ارتباط
عنوان وظیفه مدیریت عمومی اسناد و ارتباط تعدادبست ۱ بست ...
Apr 12, 2017 Apr 22, 2017
فارمسست
عنوان وظیفه فارمسست تعدادبست ۱ بست ۴ کود...
Apr 12, 2017 Apr 22, 2017
اعلان مجدد:- رئیس فواید عامه ولایت سرپل
شمارۀاعلان وظیفه: ARTF/CSMD/CBR/MoPW/2017/Sar-e Pol عنوان وظیفه: رئیس فواید عامه ولایت سرپل تعدادبست: ...
Apr 10, 2017 Apr 18, 2017
اعلان مجدد:- رئیس فواید عامه ولایت زابل
شمارۀاعلان وظیفه: ARTF/CSMD/CBR/MoPW/2017/Zabul عنوان وظیفه: رئیس فواید عامه ولایت زابل تعدادبست: ...
Apr 10, 2017 Apr 18, 2017
اعلان مجدد:- رئیس فواید عامه ولایت تخار
شمارۀاعلان وظیفه: ARTF/CSMD/CBR/MoPW/2017/Takhar عنوان وظیفه: رئیس فواید عامه ولایت تخار تعدادبست: ...
Apr 10, 2017 Apr 18, 2017
اعلان مجدد:- رئیس فواید عامه ولایت سمنگان
شمارۀاعلان وظیفه: ARTF/CSMD/CBR/MoPW/2017/Samangan عنوان وظیفه: رئیس فواید عامه ولایت سمنگان تعدادبست: ...
Apr 10, 2017 Apr 18, 2017
اعلان مجدد:- رئیس فواید عامه ولایت بلخ
شمارۀاعلان وظیفه: ARTF/CSMD/CBR/MoPW/2017/Balkh عنوان وظیفه: رئیس فواید عامه ولایت بلخ تعدادبست: ...
Apr 10, 2017 Apr 18, 2017
اعلان مجدد:- رئیس فواید عامه ولایت خوست
شمارۀاعلان وظیفه: ARTF/CSMD/CBR/MoPW/2017/Khost عنوان وظیفه: رئیس فواید عامه ولایت خوست تعدادبست: ...
Apr 10, 2017 Apr 18, 2017
صفحه 1 از 20