اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
میخانیک ماشینری امریت زون کابل اداره قوایکار
میخانیک ماشینری امریت زون کابل اداره قوایکار عنوان وظیفه MOPW/WC/KBL/98-010 شماره اعلان...
Apr 04, 2019 Apr 11, 2019
اعلان دوباره بست مالی واداری زون کابل
اعلان دوباره بست مالی واداری زون کابل عنوان وظیفه MoPW/WC/HRT/98-007 شماره اعلان وظیفه ( ۱ ) تعداد...
Apr 04, 2019 Apr 11, 2019
محافظ ساحه کارزون مرکزاداره قوایکار
محافظ ساحه کارزون مرکزاداره قوایکار عنوان وظیفه MOPW/WC/KBL/98-026-27 شماره اعلان وظیفه ( 2...
Apr 04, 2019 Apr 11, 2019
بست حفظ ومراقبت سرک اداره قوای کار (مرکز)
حفظ ومراقبت سرک اداره قوای کار عنوان وظیفه MoPW/WC/98-007 شماره اعلان وظیفه ( 1 ) تعداد...
Apr 04, 2019 Apr 11, 2019
دریوردمترک امریت زون کابل اداره قوای کار
دریوردمترک امریت زون کابل اداره قوای کار عنوان وظیفه MoPW/WC/KBL/ 98-011-12 شماره اعلان وظیفه ( 2...
Apr 04, 2019 Apr 11, 2019
انجنیر کنترول کیفیت ونظارت (سرک) اداره قوایکار
انجنیر کنترول کیفیت ونظارت (سرک) اداره قوایکار عنوان وظیفه MoPW/WC/98-005 شماره اعلان وظیفه ( ۱...
Apr 04, 2019 Apr 11, 2019
آمر زون کابل اداره قوایکار
آمر زون کابل اداره قوایکار عنوان وظیفه MoPW/WC/KBL/98-003 شماره اعلان وظیفه ( ۱ ) تعداد...
Apr 04, 2019 Apr 11, 2019
اشپزساحه کارزون کابل اداره قوایکار
اشپزساحه کارزون کابل اداره قوایکار عنوان وظیفه : MOPW/WC/KBL/98-028 شماره اعلان وظیفه: ۱ تعداد...
Apr 04, 2019 Apr 11, 2019
اعلان مجدد : مسول مالی و اداری اداره قواه کار (زون هرات )
اعلان مجدد : مسول مالی و اداری اداره قواه کار (زون هرات عنوان وظیفه MoPW/WC/HRT/98-005 شماره اعلان وظیفه ( ۱...
Apr 04, 2019 Apr 11, 2019
مرد کارزون هرات اداره قوایکار
مرد کارزون هرات اداره قوایکار عنوان وظیفه MoPW/WC/HRT/96-029 شماره اعلان وظیفه ( 10 ) تعداد...
Apr 04, 2019 Apr 11, 2019
صفحه 1 از 35