اعلان کاریابی - وزارت فوائد عامه

اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان مجدد : مسئول مالی اداری و تدارکاتی اداره قوا یکار
مسئول مالی اداری و تدارکاتی اداره قوایکار عنوان وظیفه MoPW/WC/96-014 شماره اعلان وظیفه ( ۱ ) تعداد...
Aug 16, 2017 Aug 29, 2017
دستیار منابع بشری اداره قوایکار
دستیار منابع بشری اداره قوایکار عنوان وظیفه MoPW/WC/96-018 شماره اعلان وظیفه ( ۱ ) تعداد...
Aug 15, 2017 Aug 28, 2017
دستیار مالی اداره قوایکار
دستیار مالی اداره قوایکار عنوان وظیفه MoPW/WC/96-015 شماره اعلان وظیفه ( ۱ ) تعداد...
Aug 15, 2017 Aug 28, 2017
دسیتار اداری اداره قوایکار
دسیتار اداری اداره قوایکار عنوان وظیفه MoPW/WC/96-021 شماره اعلان وظیفه ( ۱ ) تعداد...
Aug 15, 2017 Aug 28, 2017
انجنیر براورد اداره قوایکار
انجنیر براورد اداره قوایکار عنوان وظیفه MoPW/WC/96-005 شماره اعلان وظیفه ( ۱ ) تعداد...
Aug 15, 2017 Aug 28, 2017
سرانجنیر کنترول کیفیت ونظارت (سرک) اداره قوایکار
سرانجنیر کنترول کیفیت ونظارت (سرک) اداره قوایکار عنوان وظیفه MoPW/WC/96-006 شماره اعلان وظیفه ( ۱...
Aug 15, 2017 Aug 28, 2017
اعلان مجدد : رئیس مالی و حسابی
شماره اعلان وظیفه: ARTF/CSMD/CBR/MoPW/2017/F&A عنوانوظیفه: رئیس مالی و...
Jul 17, 2017 Jul 25, 2017
درایور / راننده اداره قواه کار جدید
درایور / راننده اداره قواه کار عنوان وظیفه MOPW/WC/96-027 شماره اعلان وظیفه ( ۱ ) تعداد...
Jul 16, 2017 Jul 26, 2017
آمر اداره قواه کار (زون کندهار)
آمر اداره قواه کار (زون کندهار) عنوان وظیفه MOPW/WC/KDR/96-001 شماره اعلان وظیفه ( ۱ ) تعداد...
Jul 10, 2017 Jul 20, 2017
مسول مالی و اداری اداره قواه کار (زون کندهار)
مسول مالی و اداری اداره قواه کار (زون کندهار) عنوان وظیفه MOPW/WC/KDR/96-007 شماره اعلان وظیفه ( ۱...
Jul 10, 2017 Jul 20, 2017
صفحه 1 از 23