اعلان کاریابی - وزارت فوائد عامه

اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
رئیس عمومی حفظ و مراقبت سرک ها
شماره اعلان وظیفه: ARTF/CSMD/CBR/MoPW/2017/RM عنوانوظیفه: رئیس عمومی حفظ و مراقبت سرک...
Jun 19, 2017 Jul 05, 2017
رئیس بازسازی
شماره اعلان وظیفه: ARTF/CSMD/CBR/MoPW/2017/R عنوانوظیفه: رئیس...
Jun 19, 2017 Jul 05, 2017
سکرتریت معینیت اداری
عنوان وظیفه سکرتریت معینیت اداری تعدادبست ۱ بست ...
Jun 10, 2017 Jun 21, 2017
مشاور حقوقی
شماره اعلان وظیفه: 42-90-09-004 عنوان وظیفه: مشاور حقوقی تعداد...
May 31, 2017 Jun 13, 2017
مدیر عمومی قرار داد ها
شماره اعلان وظیفه: 42-90-09-033 عنوان وظیفه: مدیر عمومی قرار داد ها تعداد...
May 31, 2017 Jun 13, 2017
مدیر عمومی ساختمانی
شماره اعلان وظیفه: 42-90-09-006 عنوان وظیفه: مدیر عمومی ساختمانی تعداد...
May 31, 2017 Jun 13, 2017
مدیر عمومی خدمات غیر مشورتی
شماره اعلان وظیفه: 42-90-09-024 عنوان وظیفه: مدیر عمومی خدمات غیر مشورتی تعداد...
May 31, 2017 Jun 13, 2017
مدیر عمومی تدارکات اجناس
شماره اعلان وظیفه: 42-90-09-018 عنوان وظیفه: مدیر عمومی تدارکات اجناس تعداد...
May 31, 2017 Jul 31, 2017
مدیر عمومی پلانگذاری
شماره اعلان وظیفه: 42-90-09-030 عنوان وظیفه: مدیر عمومی پلانگذاری تعداد...
May 31, 2017 Jun 13, 2017
آمر تدارکات ساختمانی
شماره اعلان وظیفه: 42-90-09-005 عنوان وظیفه: آمر تدارکات ساختمانی تعداد...
May 31, 2017 Jun 13, 2017
صفحه 1 از 22