اعلان کاریابی - وزارت فوائد عامه

اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
مسئول ورکشاپ ها امریت زون کندهار اداره قوای کار
مسئول ورکشاپ ها امریت زون کندهار اداره قوای کار عنوان وظیفه MoPW/WC/KDR/96-010 شماره اعلان وظیفه ( 1 ) تعداد...
Nov 05, 2017 Nov 18, 2017
مدیریت ترانسپورت امریت زون اداره قوای کارولایت کندهار
مدیریت ترانسپورت امریت زون اداره قوای کارولایت کندهار عنوان وظیفه MoPW/WC/KDR/96-011 شماره اعلان وظیفه ( 1 ) تعداد...
Nov 05, 2017 Nov 18, 2017
میخانیک ماشینری امریت زون کندهار اداره قوای کار
میخانیک ماشینری امریت زون کندهار اداره قوای کار عنوان وظیفه MoPW/WC/KDR/96-011 شماره اعلان وظیفه ( 1 ) تعداد...
Nov 05, 2017 Nov 18, 2017
مسئول پلانگذاری اداره قوای کار
مسئول پلانگذاری اداره قوای کار عنوان وظیفه MoPW/WC/96-012 شماره اعلان وظیفه ( 1 ) تعداد...
Nov 05, 2017 Nov 18, 2017
سرانجینرطرح و دیزاین اداره قوای کار
سرانجینرطرح و دیزاین اداره قوای کار عنوان وظیفه MoPW/WC/96-008 شماره اعلان وظیفه ( 1 ) تعداد...
Nov 05, 2017 Nov 18, 2017
دستیارتدارکات اداره قوای کار
دستیارتدارکات اداره قوای کار عنوان وظیفه MoPW/WC/96-017 شماره اعلان وظیفه ( 1 ) تعداد...
Nov 05, 2017 Nov 18, 2017
انجینرلابراتور اداره قوای کار
انجینرلابراتور اداره قوای کار عنوان وظیفه MoPW/WC/96-009 شماره اعلان وظیفه ( 1 ) تعداد...
Nov 05, 2017 Nov 18, 2017
دستیارتریننگها اداره قوای کار
دستیارتریننگها اداره قوای کار عنوان وظیفه MoPW/WC/96-020 شماره اعلان وظیفه ( 1 ) تعداد...
Nov 05, 2017 Nov 18, 2017
انجینرسروی مرکزی اداره قوای کار
انجینرسروی مرکزی اداره قوای کار عنوان وظیفه MoPW/WC/96-010 شماره اعلان وظیفه ( 1 ) تعداد...
Nov 05, 2017 Nov 18, 2017
اسیستانت راپوردهی اداره قوای کار
اسیستانت راپوردهی اداره قوای کار عنوان وظیفه MoPW/WC/96-013 شماره اعلان وظیفه ( 1 ) تعداد...
Nov 05, 2017 Nov 18, 2017
صفحه 1 از 26