افتتاح ماستر پلان سكتور ترانسپورت افغانستان توسط وزير فوايد عامه و رئيس بانك انكشاف آسيايي در كابل - وزارت فوائد عامه

افتتاح ماستر پلان سكتور ترانسپورت افغانستان توسط وزير فوايد عامه و رئيس بانك انكشاف آسيايي در كابل

ماستر پلان جامع تجديد ترانسپورت افغانستان امروز سه شنبه ٢٢ حمل رسما توسط محمود بليغ وزير فوايد عامه و تام پنيلا رئيس بانك انكشاف آسيايي در كابل افتتاح شد. اين ماستر پلان افغانستان را در عرصه تقويت و بهبود انكشاف زيربناي ترانسپورتي مانند جاده ها، خطوط ريل، هوانوردي ملكي، ترانسپورت شهري و ساير مسايل مرتبط با ترانسپورت كمك خواهد كرد.
وزير فوايد عامه در اين مراسم در سخناني گفت: در اين ماستر پلان كه براي سال ٢٠١٦-٢٠٣٦ تهيه شده است دو موضوع اساسي گنجانده شده است. اول موضوع حفظ و مراقبت درست و موثر و متداوم از سرمايه عظيم زيربناهاي ترانسپورتي كشور و دوم اتصال منطقوي به منظور تبديل افغانستان به حيث نقطه اتصال شرق ميانه - چين و آسياي مركزي به آسياي جنوبي و تبديل افغانستان به مركز تجارت و ترانزيت منطقوي. وي افزود: در اين ماستر پلان كه توسط بانك انكشاف آسيايي و با همكاري وزارت فوايد عامه و ادارات ذي ربط ديگر تهيه شده است موضوعاتي از قبيل معادن، ساحات زراعتي و ارتباطات مراكز نفوس داخلي در نظرگرفته شده است.
تام پنيلا رئيس بانك انكشاف آسيايي نيز در سخناني در اهميت اين ماستر پلان گفت: پلان تجديد شده، سفارشات و اقدامات مشخص را جهت رفع نياز عاجل دولت و جامعه بين المللي حاضر در افغانستان پيشنهاد مي كند. اين اقدامات مي تواند روند توسعه و دستيابي به اهداف بزرگ انكشافي افغانستان را سرعت بخشد. وي افزود: بانك انكشاف آسيايي به انكشاف سكتور ترانسپورت افغانستان متعهد خواهد ماند و اين افتخار را دارد كه دولت افغانستان را در اين وظيفه مهم حمايت مي كند.
گفتني است ماستر پلان جديد به تعقيب ماسترپلان قبلي بين سالهاي ٢٠٠٦-٢٠١٦ مي باشد. اين پلان ١٢٠٠٠ كيلومتر پروژه هاي داراي اولويت جاده ها شامل سركهاي منطقوي، ملي و ولايتي را تحت پوشش قرار مي دهد. در قسمت خط آهن نيز قسمت بزرگي از ماستر پلان شبكه خط آهن افغانستان در آن شامل مي باشد. ماسترپلان قبلي سكتور ترانسپورت افغانستان تقريبا ٨٠ فيصد تطبيق شده است.