ورکشاپ یک روزه در اداره ملی راه سازی روستائی وزارت فوایدعامه دایر گردید - وزارت فوائد عامه

ورکشاپ یک روزه در اداره ملی راه سازی روستائی وزارت فوایدعامه دایر گردید

ورکشاپ یک روز به هدف بهبود کارها با اشتراک دیپلوم انجنیر محمود بلیغ وزیر فوایدعامه، انجنیر ذکریا محمدی مشاور تخنیکی و سرپرست اداره ملی راه سازی روستائی و جمعی از آمرین مرکزی و ولایتی آن اداره قبل از ظهر امروز اول اسد سالجاری دایر گردید.
وزیر فوایدعامه ضمن خوش آمدید به اشتراک کنندگان گفت: برنامه ملی راه سازی روستائی وزارت یکی از بهترین برنامه ها وزارت میباشد و هدف از تدویر این ورکشاپ انجام بهتر کارها در بخش های تخنیکی، مالی، منابع بشری و تدارکاتی است که به شفافیت کامل بدون کمبودی و با روحیه کامل همکاری آنچه مردم توقع دارد انجام و به پیش برده شود تا خلاها، نواقصات و مشکلات موجود حل گردد.
سپس انجنیر ذکریا محمدی سرپرست اداره ملی راه سازی روستایی وزارت صحبت نموده افزود این ورکشاپ بمنظور انجام بهتر کارها و شناسائی نقاط ضعف و قوت بود و ما میکوشیم تا مشکلات موجود را رفع و بخاطر بهبود فعالیت های برنامه اقدامات لازم را روی دست گیریم.
این ورکشاپ با ارایه پرزنتیشن های بخش های مالی و اداری،منابع بشری، اداره قراردادی، سیستم معلوماتی ، حفظ و مراقبت، پروسیجر های جدید تدارکات، دیزان، کنترول کیفیت ، مسایل جندر ، مسایل محیط زیستی ،بخش دیتا بیس و ارایه مشکلات موجود و دریافت راه های حل های مناسب ادامه پیدا کرد.
در ختم برنامه نعمت الله حیدری معین مالی و اداری وزارت فواید عامه در ورکشاپ اشتراک نموده ضمن خوش آمدید به آمرین مرکزی و ولایتی گفت: اصلاحات و تغییراتی که بخاطر بهبود اداره در بخش های تدارکاتی، تخنیکی و منابع بشری آمده است مفید واقع شده و هدایت لازم را در مورد حل مشکلات و چالش های موجود در اداره و آوردن شفافیت را برای اشتراک کننده گان این سیمینار داد.