دیدار انجنیر یما یاری با رئیس عمومی خزاین - وزارت فوائد عامه

دیدار انجنیر یما یاری با رئیس عمومی خزاین

انجنیر یما یاری سر پرست وزارت فواید عامه با محمد حسین هزاره رئیس عمومی خزاین و یعقوب علی موسوی کار شنانس تدارکات وزارت مالیه قبل از ظهر امروز مورخ ۶ سنبله سال روان در دفتر کارش دیدار کرد.
در این دیدار، آنان ضمن تبریکی به انجنیر یما یاری افزود که وزارت فواید عامه یکی از وزارت خانه های بسیار مهم و کلیدی می باشد که تمام سهولت های ترانسپورتی کشور را به عهده دارد و افزود که درمورد اجرایی مالی پروژه های این وزارت همکاری خواهد نمود.
سرپرست وزارت فواید عامه ضمن خوش آمدید از تعهد همکاری شان اظهار سپاس نمود.