انجنیریما یاری وزیر فواید عامه بخاطر ایجاد سهولت در کارها و آوردن تغییرات و اصلاحات گسترده در امورات کاری به شکل بهتر آن با پرسونل و کارمندان شعبات مختلف این وزارت دیدار نمود - وزارت فوائد عامه

انجنیریما یاری وزیر فواید عامه بخاطر ایجاد سهولت در کارها و آوردن تغییرات و اصلاحات گسترده در امورات کاری به شکل بهتر آن با پرسونل و کارمندان شعبات مختلف این وزارت دیدار نمود

کارمندان وزارت فواید عامه در دیدار شان با وزیر فوایدعامه برای بهتر شدن و سرعت بخشیدن به کارهای این وزارت خواستار فراهم سازی وسایل و تجهیزات بهتر برای حل مشکلات موجود در شعبات مختلف این وزارت گردیدند
وزیر فوایدعامه بعد از استماع پیشنهادات کارمندان به بخش های مربوطه هدایت داد که هرچه زودتر پیشنهادات کارمندان را درنظر گرفته و به حل مشکلات موجود آنها اقدام نموده و تجهیزات و وسایل مورد نیاز آنها را فراهم بسازند.
وی همچنان تاکید نمود که برای پیشبرد امورات کاری و کیفیت کار در این وزارت به همه مشکلات کارمندان رسیدگی خواهد شد.