ترمیم اساسی و حفظ و مراقبت دورانی 7.9 کیلومتر سرک تکمیل و به بهره برداری سپرده شد - وزارت فوائد عامه

ترمیم اساسی و حفظ و مراقبت دورانی 7.9 کیلومتر سرک تکمیل و به بهره برداری سپرده شد

ترمیم اساسی و حفظ و مراقبت دورانی 7.9 کیلومتر سرک در منطقه سپینه غبرگه ولسوالی شاجوی ولایت زابل که قسمتی از مسیر کابل – کندهار میباشد تکمیل و با حضورداشت مقامات محلی به بهره برداری سپرده شد.

این پروژه به ارزش بیش از 48 میلیون افغانی با شرکت ساختمانی منصور حفیظ عقد قرارداد گردیده بود و در مدت شش ماه کارش تکمیل گردید.