کار پروژه ساختمان سرک کره تاز الی نوآباد ولایت کاپیسا جریان دارد - وزارت فوائد عامه

کار پروژه ساختمان سرک کره تاز الی نوآباد ولایت کاپیسا جریان دارد

کار پروژه ساختمان سرک کره تاز الی نوآباد ولایت کاپیسا جریان دارد

کار هموار کاری و پاک کاری مسیر پروژه ساختمان سرک کره تاز الی نو آباد ولایت کاپیسا به طول 11.170 کیلومتر و عرض 9 متر جریان دارد.
این سرک از لحاظ اقتصادی و اجتماعی برای مردم شریف ولایت کاپیسا بسیار مهم و حیاتی میباشد که با اعمار و ساختمان آن سهولت انتقال محصولات دهاقین و اهالی مناطق متذکره را به مارکیت ها مهیا نموده و همچنان سرک متذکره قریه جات کره تاز، نوآباد، قلعه قاضی، آب بخش، شری زار، حاجی ثنا، دروازه گی نوآباد، کاریز آهن گر، منگل ها را با هم وصل مینماید
این پروژه با شرکت ساختمانی و سرکسازی فولاد میلاد عقد قرارداد گردیده است