کار اعمار بخش دوم سرک شاهراه شرنه - انگورهده پکتیکا ادامه دارد - وزارت فوائد عامه

کار اعمار بخش دوم سرک شاهراه شرنه - انگورهده پکتیکا ادامه دارد

کار اعمار بخش دوم سرک شاهراه شرنه - انگورهده پکتیکا ادامه دارد

بخش دوم سرک شاهراه شرنه _ انگور هده دارای 27 کیلومتر طول، 10 متر عرض، 6 پایه پل، 114 پایه پلچک و معبر و دیوارهای استنادی بوده که توسط بانک انکشاف آسیایی ( PMO ) اعمار و ساختمان می گردد.
پروژه متذکره تا اکنون بیشتر از 53 فیصد پیشرفت کاری دارد و با شرکت ساختمانی MAB-HKCC JVعقد قرار داد گردیده است و در سال جاری کار آن ختم و به بهره برداری سپرده خواهد شد.
قابل ذکر است که بخش اول سرک شرنه_ انکور هده ولایت پکتیکا که دارای 23 کیلومتر طول ، 10 متر عرض، 5 پایه پل به طول های مختلف، 83 پایه پلچک به اندازه های مختلف ، 5 معبر و دیوارهای استنادی می باشد قبلا ختم گردیده و آماده بهره برداری می باشد.
گفتنی است که هر دو بخش سرک متذکره با طول مجموعی 50 کیلومتر و با عرض 10متر از ولسوالی سرحوضه ولایت پکتیکا آغاز و الی ولسوالی برمل که هم سرحد کشور پاکستان است ختم میگردد.
با اعمار و ساختمان سرک مذکور درسطح زندگی اهالی زون جنوب کشور تغییرات مثبت اقتصادی، صحی و تعلیمی را رونما خواهد کرد