کار اعمار و ساختمان سرک های اسفالتی داخل شهر ایبک ولایت سمنگان جریان دارد

کار اعمار و ساختمان سرک های اسفالتی داخل شهر ایبک ولایت سمنگان جریان دارد

سرک های داخل شهر ایبک ولایت سمنگان به طول بیشتر از 24 کیلومتر در عرض های مختلف 7، 9 و 10 متر به گونه اسفالتی ساخته می شود که دارای جویچه و پلچک ها به سایز های مختلف نیز می باشد اعمار و ساختمان می شود.
این پروژه به قیمت مجموعی بیشتر از شش صد میلیون افغانی با شرکت ساختمانی نبی زاده وردک عقد قرارداد گردیده و از سوی دولت افغانستان تمویل می گردد و تا کنون 48 فیصد پیشرفت کاری دارد.
این پروژه حایز اهمیت فراوان در امور اقتصادی و اجتماعی بوده که با بهره برداری آن باعث فراهم شدن سهولت های بیشتر و بهتر تجارتی و اجتماعی برای باشندگان محل خواهد شد.