قرار داد چهار پروژه انکشافی در وزارت فواید عامه به امضا رسید

قرار داد چهار پروژه انکشافی در وزارت فواید عامه به امضا رسید

قرار داد چهار پروژه انکشافی در ولایت های غور، بدخشان، غزنی، کابل و ننگرهار امروز سه شنبه مورخ 12 سرطان سال روان در وزارت فواید عامه میان انجنیر یما یاری وزیر فواید عامه و نمایندگان شرکت های خصوصی به امضا رسید.
انجنیر یما یاری وزیر فواید عامه در مورد پروژه های متذکره گفت که طول مجموعی سه سرک جغلی 58 کیلومتر بوده و به ارزش بیشتر از 42 میلیون افغانی به کمک مالی بانک جهانی اعمار وساختمان می گردد.
پروژه اول، ساختمان 9 کیلومترسرک جغلی در ولایت بدخشان
این سرک از فیض آباد ولایت بدخشان الی سرک عمومی بهارک موقعیت داشته که دارای 9 کیلومتر طول، 7متر عرض عمومی، 5.5 متر عرض موتر رو و 13 پایه پلچک به سایز های مختلف را دارا بوده و با شرکت ساختمانی اکسس گروپ به قیمت مجموعی 10,176,417.30 افغانی عقد گردید و در مدت 9 ماه تکمیل خواهد شد.
پروژه دوم، ساختمان 16 کیلومتر سرک جغلی در ولایت غزنی
این سرک در ولسوالی جاغوری از سنگ ماشه الی کوتل قرغانه ولایت غزنی موقعیت دارد و بیشتر از 16 کیلومتر طول، 7 متر عرض عمومی، 5.5 متر عرض موتر رو و 9 پایه پلچک به سایز های مختلف را دارا می باشد که با شرکت ساختمانی اکسس گروپ به قیمت مجموعی 8,407,434.00 افغانی قرارداد گردید و در مدت 6 ماه تکمیل خواهد شد.
پروژه سوم، ساختمان 33 کیلومتر سرک جغلی در ولایت غور
این سرک در میدان بازار الی پای خاک بادک شهر فیروز کوه موقعیت داشته که دارای 33 کیلومتر طول، 6 متر عرض عمومی، 5 متر عرض موتر رو و 15 پایه پلچک به سایز های مختلف می باشد که با شرکت ساختمانی و سرک سازی برادران دولت یار به قیمت مجموعی 24,350,947.85 افغانی عقد گردید و در مدت 10 تکمیل خواهد شد.
پروژه چهارم، کار ترمیمات اساسی شاهراه کابل الی جلال آباد
شاهراه کابل – جلال آباد به طول بیشتر از 53 کیلومتر ترمیم اساسی خواهد شد که با شرکت ساختمانی و انجنیری مشرق به قیمت مجموعی 4,743,275.42 میلیون دالر امریکایی قرارداد گردید و از سوی بانک انکشاف آسیایی تمویل و در مدت یک سال کار پروژه تکمیل خواهد شد.
وزیر فواید عامه افزود که اعمار و ساختمان سرک های متذکره باعث افزایش درآمد در روستا ها، ایجاد فرصت های شغلی، بهبود زراعت، توریزم و تجارت میان سرحدی با فراهم آوری امکانات انتقال سریع و مصئون اجناس و خدمات، بهترسازی زمینه های تعلیم و آموزش و کاهش فاصله از مرکزشهر به مراکز صحی و مارکیت ها را افزایش خواهد داد
وی تاکید کرد که وزارت فواید عامه برای تطبیق اساسی و معیاری همه پروژه ها متعهد است.
همچنان وزیر فواید عامه بر فعال سازی ترازو های تناژ بلند در کشور اشاره نموده افزود که ترمیمات اضطراری سالنگ ها و شاهراه کابل_ کندهار از برنامه های دیگر این وزارت است که به زودی کار های عملی آن آغاز خواهد شد.