کار اعمار و بازسازی سرک قلعه نو الی ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس ادامه دارد

کار اعمار و بازسازی سرک قلعه نو الی ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس ادامه دارد

این سرک از قلعه نو آغاز و به ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس خاتمه می یابد که دارای 15.86 کیلومتر طول، 8 متر عرض، 46 پایه پلچک به سایز های مختلف و 1.5 متر شانه های دو طرف سرک می باشد که با شرکت ساختمانی، انجنیری و مشورتی هری الفا عقد قرار داد شده است و تا کنون 30 فیصد پیشرفت کاری دارد.
باز سازی سرک مذکور با درنظر داشت حالت فعلی آن برای مردم ولایت بادغیس بسیار ضروری و عام المنفعه می باشد.
کار باز اعمارو سازی این پروژه توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی بانک جهانی به پیش برده میشود.