کار اعمار و ساختمان سرک ارملک لامان ولایت هرات 70 فیصد پیشرفت کاری دارد

کار اعمار و ساختمان سرک ارملک لامان ولایت هرات 70 فیصد پیشرفت کاری دارد

این سرک از ولسوالی کرخ ولایت هرات آغاز الی لامان ولایت بادغیس ادامه دارد و دارای 52 کیلومتر طول و 11 متر عرض می باشد که بخش از سرک حلقوی افغانستان میباشد. همچنان در مسیر سرک متذکره 196عدد پلچک و و هزار ها متر مکعب دیوار های استنادی نیز اعمار می گردد.

کار پروژه بصورت عادی در بخش های مختلف جریان دارد و با تطبیق شدن این پروژه تمام مواد اولیه باشندگان ولایت های غربی از کشور های آسیای میانه تاجکستان، ترکمنستان، قزاقستان به ولایت های غربی صادر می شود و همچنان این سرک برای بیشتر یکهزار نفر به شکل مستقیم و غیر مستقیم شغل دایمی و موقتی ایجاد کرده است.

همچنان کوتل سبزک که به سالنگ ثانی شهرت دارد در مسیر این سرک واقع میباشد و کندن کاری و کار بدنه سازی این کوتل جریان دارد.
این پروژه که به دهلیز شمال غرب مشهور است یک قسمت سرک حلقوی افغانستان بوده که طول مجموعی آن 533 کیلومتر است.