قرار داد حفظ ومراقبت سرک یکاولنگ الی ولسوالی سیغان ولایت بامیان به امضا رسید

قرار داد حفظ ومراقبت سرک یکاولنگ الی ولسوالی سیغان ولایت بامیان به امضا رسید

قرار داد حفظ ومراقبت دوره یی فیز اول، لات اول سرک جغلی از سرک اصلی بامیان یکاولنگ الی ولسوالی سیغان ولایت بامیان میان انجنیر یما یاری وزیر فواید عامه و نماینده شرکت های ساختمانی نوی بامیان و بامیان گلوبل در حضور دیپلوم انجنیر عبدالرحمن صلاحی معین حفظ و مراقبت زیر بناهای ترانسپورتی و شماری از وکلای مردم در شورای ملی امروز سه شنبه 13 سنبله سال روان در وزارت فواید عامه به امضا رسید.

انجنیر یما یاری وزیر فواید عامه در مراسم عقد قرار داد این پروژه گفت که حفظ و مراقبت دوره یی این سرک که از سرک اصلی بامیان یکاولنگ ( دو راهی خواجه علی) الی ولسوالی سیغان ولایت بامیان امتداد می یابد دارای 45 کیلومتر طول، 5.5 متر عرض عمومی و 3.5 متر عرض موتر رو می باشد که به ارزش مجموعی 23,521,832 افغانی بوده و با شرکت های مشترک ساختمانی و سرک سازی و تولید مواد ساختمانی نوی بامیان و شرکت ساختمانی بامیان گلوبل قرارداد و در 12 ماه تقویمی کار آن تکمیل خواهد شد.

نماینده شرکت خصوصی قرار دادی در حضور رسانه ها تعهد نموده که پروژه را مطابق با شرایط قرار داد تطبیق و به وقت معین تکمیل می نمایند.