قرار داد سه پروژه انکشافی در وزارت فواید عامه به امضا رسید

قرار داد سه پروژه انکشافی در وزارت فواید عامه به امضا رسید

قرار داد اعمار 27 کیلومتر سرک در ولایت های جوزجان و غزنی به ارزش بیشتر از 154 میلیون افغانی میان دیپلوم انجنیر یما یاری وزیر فواید عامه و نماینده شرکت های خصوصی در حالیکه دیپلوم انجنیر عبدالرحمن صلاحی معین حفظ و مراقبت زیر بناهای ترانسپورتی و شماری از وکلای مردم در شورای ملی حضور داشتند امروز سه شنبه 13 سنبله سال روان در وزارت فواید عامه به امضا رسید.

انجنیر یما یاری وزیر فواید عامه در مراسم عقد قرار داد ضمن قدر دانی از همکاری بخش های ذیربط و مردم در تطبیق پروژه های این وزارت گفت که وزارت فواید عامه تا کنون حدود ده میلیارد افغانی که 58 فیصد بودجه انکشافی می شود را به مصرف رسانیده و تلاش می شود تا ختم سال مالی تمام بودجه به مصرف برسد.
در ادامه وزیر فواید عامه در مورد پروژه های که قرار داد آنها به امضا رسید معلومات داده افزود که پروژه اول قرارداد اعمار سرک با فرش جغلی از قرقین الی سرک بندر کلفت بخش اول لات اول ولایت جوزجان به طول 8.9 کیلومتر، عرض عمومی 9 متر، 7 متر عرض موتر رو و دارای 13 پایه پلچک به سایزهای مختلف می باشد که با شرکت ساختمانی و سرک سازی راهو به قیمت مجموعی 52,209,045 افغانی قرار داد و در مدت 12 ماه تقویمی تکمیل خواهد شد.

پروژه دوم، قرارداد اعمار سرک با فرش جغلی از ولسوالی قرقین الی سرک بندر کلفت بخش اول لات دوم ولایت جوزجان که بخش دوم 9 کیلومتر طول، 9 متر عرض عمومی، 7 مترعرض موتر رو و دارای 10 پایه پلچک به سایز های مختلف می باشد که با شرکت ساختمانی و سرک سازی پامیر انترنشنل به قیمت مجموعی 63,642,180 افغانی قرارداد و در مدت 12 ماه تقویمی تکمیل خواهد شد.

پروژه سوم، اعمار سرک با فرش جغلی از چهار برجه الی ولسوالی های رشیدان و ناور بخش اول لات اول ولایت غزنی که این سرک به طول 9 کیلومتر، عرض عمومی 9.5 متر، عرض موتر رو 6.5 متر و دارای 33 پایه پلچک به سایز های مختلف می باشد که به قیمت مجموعی 38,954,370 افغانی با شرکت ساختمانی بهرام زون طوطاخیل قرار داد و در مدت 16 ماه تقویمی تکمیل خواهد شد.
در اخیر نمایندگان شرکت های خصوصی بالنوبه تعهد نمودند که پروژه ها را مطابق با متن و شرایط قرار داد تطبیق می نمایند

گفتنی است که تمویل کننده این پروژه ها بانک جهانی بوده و توسط اداره ملی راه سازی روستایی وزارت فواید عامه تطبیق می گردد.