کار اعمار و ساختمان بخش دوم سرک گردیز- زرمت ولایت پکتیا جریان دارد

کار اعمار و ساختمان بخش دوم سرک گردیز- زرمت ولایت پکتیا جریان دارد

این سرک اسفالتی از شهر گردیز شروع و به ولسوالی زرمت ولایت پکتیا خاتمه می یابد که دارای 10 کیلومتر طول، 10 متر عرض،33 پایه پلچک به سایز های مختلف، 530 متر دیوار استنادی و 2653 متر جویچه های کناری می باشد.

با اعمار و ساختمان سرک متذکره 25 قریه ولسوالی زرمت باهم وصل می شوند و همچنان برای 20000 تن به طور مستقیم و برای 80000 تن دیگر بگونه غیر مستقیم زمینه کار را ایجاد نموده که به طور اوسط روزانه 40 تن مصروف کار می شوند.

از جمله فواید بهره برداری از این سرک رسیدن محصولات زراعتی این ولسوالی در زمان کوتاه به مرکز ولایت و همچنان انتقال دادن بیماران در اسرع وقت به شفاخانه ها می باشد.

این پروژه با شرکت ساختمانی ابرم گلوبل قرار داد شده و توسط برنامۀ ملی راه سازی روستایی وزارت فوایدعامه به همکاری مالی حکومت افغانستان تطبیق می گردد.