طرزالعمل مؤقت کنترول ترازوی های سیار بخاطر جلوگیری از تخریب شدن سرک ها قابل اجرا می باشد.

طرزالعمل مؤقت کنترول ترازوی های سیار بخاطر جلوگیری از تخریب شدن سرک ها قابل اجرا می باشد.

دیپلوم انجنیر عبدالرحمن صلاحی معین حفظ و مراقبت زیربنا های ترانسپورتی وزارت فواید عامه طی نشست خبری امروز سه شنبه مورخ سوم میزان سال روان در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت در مورد طرزالعمل مؤقت برای تطبیق امور کاری ترازو های سیار و ثابت صحبت نمود.

دیپلوم انجنیر عبدالرحمن صلاحی معین حفظ و مراقبت زیربنا های ترانسپورتی وزارت فواید عامه هماهنگی نهاد های ترانسپورتی را برای تطبیق این طرز العمل موثر خوانده افزود یکی از عوامل که باعث تخریب سرک ها می شود وسایط با تناژ بلند می باشد، برای جلوگیری از تخریب سرک که سرمایه ملی است وزارت فواید عامه مکلفیت دارد تا از تخریب شدن فرش سرک ها و ضربه های اقتصادی ناشی از آن جلوگیری نماید.

معین حفظ و مراقبت زیربنا های ترانسپورتی وزارت فواید عامه با اشاره به این طرزالعمل صحبت نموده گفت وزارت فواید عامه جهت هماهنگی هر چه بهتر بین ادارات ذیربط برای کنترول وسایط اضافه بار، طرزالعمل مؤقت کاری کنترول ترازوی سیار را در هماهنگی با وزارت های مالیه و ترانسپورت ترتیب و از تاریخ منظوری آن قابل تطبیق و مرعی الاجرا می باشد.

وی افزود در صورت اضافه بار وسایط نقلیه، جریمه نقدی الی ایجاد طرح و میکانیزم پاسخگو به هیچ صورت اخذ نمی گردد بلکه برای تنبیه رانندگان وسایط اضافه بار، اسناد رسمی شامل (لایسنس، کتابچه خط السیر و نمبر پلیت) واسطه اعتبار از تاریخ دریافت ساحوی قید گردیده بعد از گذشت معیاد قیدی و بعد از نشانی شد با رنگ سرخ و مهر ترازوی سیار آمریت ترازو ها دوباره توزیع خواهد شد.

معین حفظ و مراقبت زیربنا های ترانسپورتی در مورد برنامه ها برای ترمیم اساسی و راه بدیل سالنگ در زمان ترمیمات اساسی نیز بطور مفصل صحبت نمود.