کار اعمار و ساختمان بخش دوم سرک شرنه_ انگور هده ولایت پکتیکا 70 فیصد پیشرفت کاری دارد

کار اعمار و ساختمان بخش دوم سرک شرنه_ انگور هده ولایت پکتیکا 70 فیصد پیشرفت کاری دارد

بخش دوم سرک شرنه انگور_ هده دارای 27 کیلومتر طول، 10 متر عرض، 6 پایه پل و114 پایه پلچک می باشد و همچنان این سرک دارای معبر و دیوار های استنادی نیز می باشد که با شرکت ساختمانی MAB-HKCC JV عقد گردیده است.
این پروژه از سوی بانک انکشاف آسیایی تمویل توسط وزارت فواید عامه اعمار می گردد و در آینده نزدیک کار آن ختم و به بهره برداری سپرده می شود.

بخش اول سرک شرنه_ انگورهده که دارای 23 کیلومتر طول، 10 متر عرض، 5 پایه پل،83 پایه پلچک، 5 معبر و دیوار استنادی می باشد تکمیل گردیده و آماده بهره برداری می باشد.

قابل یاد آوری است که هردو بخش این سرک دارای 50 کیلومتر طول و 10 متر عرض بوده که با اعمار آن تغییرات مثبت در زندگی باشندگان زون جنوب رونما شده و مفیدیت های اجتماعی را به بار می آورد.