سفر معین وزارت فواید عامه به شهر ریاض، عربستان سعودی بمنظور مذاکرات نهایی‌سازی قرضه سرک حلقوی کابل

سفر معین وزارت فواید عامه به شهر ریاض، عربستان سعودی بمنظور مذاکرات نهایی‌سازی قرضه سرک حلقوی کابل

این سفر بخاطر نهایی سازی موافقتتامه حمایت مالی صندوق انکشاف سعودی از پروژه سرک حلقوی شهر کابل بتاریخ ۲۸ اکتوبر در شهر ریاض برگزار گردید.

در این جلسه صندوق انکشافی سعودی وعده سپرد تا جهت اعمار ۱۴ کیلومتر این سرک حیاتی مبلغ ۴۸ میلیون دالر امریکایی را به افغانستان به شکل قرضه سهل طویل‌المدت کمک نماید. در سفر که نمایندگان وزارت مالیه،مستشار، و اتشه تجارتی افغانستان مقیم ریاض نیز حضور داشتند، معین مالی وزارت فواید عامه بیان داشت که به زودترین فرصت کارهای مقدماتی بخش دوم این سرک حیاتی نهایی میگردد.

قابل یاد آوری است که سرک حلقوی شهر کابل بطول ۱۱۷ کیلومتر, در چهار لین و عرض ۱۰۰ متر میباشد که ۲۰.۷ کیلومتر آن به کمک مالی بانک انکشاف اسلامی و دولت افغانستان مراحل تدارکاتی آن به زودی بعد از منظوری دونر آغاز خواهد شد.