بخش اول سرک شرنه_ انگور هده ولایت پکتیکا افتتاح و به بهره برداری سپرده شد

بخش اول سرک شرنه_ انگور هده ولایت پکتیکا افتتاح و به بهره برداری سپرده شد

این سرک توسط دیپلوم انجنیر عبدالرحمن صلاحی معین حفظ و مراقبت زیر بناهای ترانسپورتی وزارت فواید عامه در حضور مقامات محلی و بزرگان قومی ولایت پکتیکا رسما افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.

معین حفظ و مراقبت زیر بناهای ترانسپورتی وزارت فواید عامه گفت که این سرک 50 کیلومتر طول دارد و در دو بخش بشکل اسفالت با عرض مجموعی 10 متر که 7 متر آن اسفالت و سه متر شانه های دو طرف سرک ساختمان می گردد، بخش اول آن سرحوضه را به سرک عمومی ارگون وصل می نماید که دارای 23 کیلومتر طول بوده با هزینه بیشتر از 52 میلیون دالر آمریکایی با شرکت ساختمانی حمید کندهاری مشترک با کمپنی (HKCC JV- MAB) عقد قرارداد گردیده بود.

وی اضافه نمود که این سرک یک سرک ترانزیتی بوده که ولایت پکتیکا را از طریق ولسوالی های سرحوضه، ارگون سروبی، شکین، برمل، گومل و انگورهده به خط فرضی دیورند وصل مینماید و در مسیر سرک 10 پایه پل به طول های مختلف وبه تعداد 168 عدد پلچک به ابعاد مختلف اعمار میگردد.
به گفته وی ساختمان سرک متذکره تغییر مثبت در زندگی اهالی این ولایت را بوجود آورده وباعث رشد اقتصادی و اجتماعی و بلند رفتن سطح تجارت میان افغانستان و پاکستان میگردد.

گفتنی است این پروژه از سوی بانک انکشاف آسیایی تمویل می گردد که بخش دوم آن دارای 27 کیلومتر طول می باشد و تا اکنون 80 فیصد پیشرفت کاری دارد.