کار اعمار و ساختمان سرک کرتاز الی نو آباد ولایت کاپیسا 11.3 فیصد پیشرفت کاری دارد

کار اعمار و ساختمان سرک کرتاز الی نو آباد ولایت کاپیسا 11.3 فیصد پیشرفت کاری دارد

این سرک در مرکز ولایت کاپیسا موقعیت داشته و دارای بیشتر از 11 کیلومتر طول و 9 متر عرض می باشد که با هزینه بیشتر از 165 میلیون افغانی با شرک ساختمانی و سرک سازی فولاد میلاد عقد قرارداد گردیده است.

سرک متذکره از لحاظ اقتصادی و اجتماعی برای باشندگان ولایت کاپیسا بسیار مهم و حیاتی میباشد که با اعمار و ساختمان آن سهولت انتقال محصولات دهاقین را به مارکیت ها مهیا نموده و قریه جات کره تاز، نوآباد، قلعه قاضی، آب بخش، شری زار، حاجی ثنا، دروازه گی نوآباد، کاریز آهن گر وقریه منگل ها را با هم وصل مینماید.

این پروژه به کمک مالی حکومت افغانستان توسط وزارت فواید عامه تطبیق می گردد .