کار سرک جغلی از پل ارچنو الی بازار گلسک ولایت نورستان رسما آغاز گردید

کار سرک جغلی از پل ارچنو الی بازار گلسک ولایت نورستان رسما آغاز گردید

کار عملی سرک از پل ارچنو الی بازار گلسک روز پنجشنبه اول قوس سال روان توسط والی نورستان با حضور داشت ریس شورای ولایتی، روسای ولایتی و متنفذین قومی رسما آغاز گردید.

والی نورستان در مراسم آغاز کار این سرک از توجه رهبری وزارت فوایدعامه وریاست فواید عامه اظهار سپاس و قدر دانی نموده گفت که این سرک در بدترین حالت قرار دارد، امید است با ختم کار این سرک مشکلات مردم حل گردد.
همچنان باشندگان ولایت نورستان از آغاز کار عملی این سرک ابراز خرسندی نمودند و از کارکرد وزارت فواید عامه استقبال نمودند.

قابل ذکر است که این سرک 15 کیلومتر طول دارد و دارای 280 متر دیوار استنادی نیز میباشد که با هزینه 15.7 میلیون افغانی با شرکت اکرام بهیر قرار داد شده گردیده است که در دوماه آینده کار آن تکمیل خواهد شد.

با اعمار این سرک فاصله های ترانسپورتی از 2 ساعت به 15 دقیقه کاهش می یابد و دسترسی باشندگان مسیر سرک به سهولت های اجتماعی بیشتر می گردد.