کار ساختمان سرک های داخل شهر میمنه ولایت فاریاب 60 فیصد پیشرفت کاری دارد

کار ساختمان سرک های داخل شهر میمنه ولایت فاریاب 60 فیصد پیشرفت کاری دارد

سرک های داخل شهرمیمنه ولایت فاریاب به طول 32.805 کیلومتر دارای عرض ها و پیاده رو ها به اندازه های مختلف به دو طرف سرک می باشد.

کار ساختمان این سرک به هزینه بیش از 914 میلیون افغانی با شرکت های ساختمانی و سرک سازی فیض و فضل الله قرارداد گردیده است که تا کنون 60 فیصد پیشرفت کاری دارد.

این پروژه ساختمانی حایز اهمیت فراوان اجتماعی و اقتصادی بوده که با بهره برداری از این سرک ضمن بهبودی وضعیت محیط زیستی باعث آسان شدن عرضه خدمات اجتماعی، صحی، معارف و ترانزیت بهتر نیز خواهد شد.

سرک های داخل شهرمیمنه تمام نواحی این شهر و مرکز ولایت فاریاب را در بر می گیرد. جریان کار ساختمان این سرک ها روزانه توسط تیم تخنیکی وزارت فواید عامه نظارت و مراقبت می گردد.