ستایش وزیر فواید عامه به عنوان قهرمان مبارزه علیه فساد

ستایش وزیر فواید عامه به عنوان قهرمان مبارزه علیه فساد

انجنیر یما یاری وزیر فواید عامه امروز یکشنبه مورخ 18 قوس سال روان در برنامه تجلیل از روز جهانی مبارزه علیه فساد که از سوی دیدبان شفافیت افغانستان برگزار شد اشتراک نمود.
در این برنامه دیدبان شفافیت افغانستان از انجنیر یما یاری وزیر فواید عامه به عنوان قهرمان مبارزه علیه فساد یاد کرد. در ضمن از کارکرد موفقانه ی شان در این راستا ستایش گردید.

انجنیر یما یاری وزیر فواید عامه در این برنامه طی سخنرانی در مورد مبارزه علیه فساد گفت مبارزه با فساد نیاز به تعهد و جسارت دارد. همان گونه که سربازان شجاع کشور برای حفاظت از کشور و مردم حاضر اند جان شیرین شان را قربان کنند ما نیز برای مبارزه علیه فساد از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نخواهیم کرد.

همچنان وزیر فواید عامه در مورد قانون دسترسی به اطلاعات افزود که برای حاکمیت قانون، حکومت وحدت ملی بیش از 400 سند تقنینی را ترتیب و توشیح کرده که از جمله قانون دسترسی به اطلاعات بهترین قانون جهان تلقی می شود.