سرک امام شش نور ولایت هرات به ارزش بیش از 407 میلیون افغانی تکمیل، افتتاح و به بهره برداری سپرده شد

سرک امام شش نور ولایت هرات به ارزش بیش از 407 میلیون افغانی تکمیل، افتتاح و به بهره برداری سپرده شد

سرک امام شش نور ولایت هرات توسط انجنیر یمایاری وزیر فوایدعامه، باحضور داشت اراکین دولتی، مسوولین محلی و بزرگان قومی امروز پنج شنبه مورخ 22 قوس سال روان افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.

در مراسم افتتاح این پروژه وزیر فوایدعامه گفت، این سرک اسفالتی به طول مجموعی بیش از 20 کیلومتر که بخش اول آن از قلعه کابلی ها الی زیارت امام شش نور و سر آسیاب که دارای 12.888 کیلومتر طول، 7 متر عرض، بخش دوم این سرک از پل منار دار الی قریه توبیریان ولسوالی انجیل دارای 7.931 کیلومتر طول، 6 متر عرض اعمار و ساختمان گردیده است. وی اضافه نمود چند پروژه عام المنفعه دیگر در این ولایت نیز تکمیل گردیده است و به زودی افتتاح می گردد.

این پروژه به هزینه 407,009,888.57 افغانی با شرکت ساختمانی نبی زاده وردک قرارداد گردیده و از سوی حکومت افغانستان و جاپان تمویل تکمیل گردیده است.

این پروژه حایز اهمیت فراوان اقتصادی و اجتماعی بوده ضمن مستفید شدن اهالی 95 قریه از این سرک 500000 تن به گونه مستقیم و 3614001 تن به گونه غیر مستقیم نیز از این پروژه بهره مند شده اند.
با ساختمان این پروژه فرصت های کاری نیز برای مردم مساعد گردید که روزانه حدود 35 الی 40 تن مصروف کار در این پروژه بودند.

این سرک در امور ترانسپورتی نیز اهمیت زیاد داشته در گذشته مردم از قریه جات به شهر به 2 الی 3 ساعت می رسیدند و اکنون به 30 دقیقه می رسند. در ضمن وسایط ترانسپورتی با مقایسه به گذشته چهار برابر افزایش یافته و کرایه موتر ها نیز کاهش یافته است. قابل ذکر است که با استفاده از این سرک مواد تولید شده به اسرع وقت به بازار ها می رسد، وضعیت محیط زیستی بهبود یافته و در امنیت منطقه نیز بهبودی رونما گردیده است.