کار ساختمان سرک میدان هوایی کندهار 97 فیصد پیشرفت کاری دارد

کار ساختمان سرک میدان هوایی کندهار 97 فیصد پیشرفت کاری دارد

این سرک از میدان هوایی کندهار آغاز و الی دو راهی کابل امتداد می یابد دارای 16.420 کیلومتر طول و 70 متر عرض می باشد.

این پروژه به هزینه دو میلیارد افغانی با شرکت ساختمانی بارک باختر عقد قرارداد گردیده، از سوی حکومت افغانستان تمویل و توسط وزارت فواید عامه تطبیق می گردد.

در این سرک دو پایه پل به طول مجموعی 295 متر و عرض 14 متر و 37 پایه پلچک به اندازه های مختلف، گلدان های وسط سرک، چراغ ها و پیاده روها نیز اعمار و ساختمان می گردد.

تطبیق این پروژه برای باشندگان محل سهولت های اجتماعی را به وجود اورده و مشکلات ترافیکی آنان را حل می سازد.
پیشرفت کاری این پروژه 97 فیصد میباشد و عنقریب تکمیل خواهد شد.