پل دوم هارون خیل ولسوالی علی شیر ولایت خوست 90 فیصد پیشرفت کاری دارد

پل دوم هارون خیل ولسوالی علی شیر ولایت خوست 90 فیصد پیشرفت کاری دارد

این پل آهن کانکریتی بالای دریایی توری اوبه ولسوالی علی شیر ولایت خوست اعمار می گردد که دارای 40 متر طول و 7.9 متر عرض می باشد که تا کنون 90 فیصد پیشرفت کاری دارد و با هزینه بیشتر از 26 میلیون افغانی با شرکت ساختمانی عرب شاه عقد قرار داد شده است.

با بهره برداری این پروژه 2000 نفر از 20 قریه که در مسیر پل قرار دارد بصورت مستقیم و 4000 بصورت غیر مستقیم از آن مستفید می گردند.

پل متذکره ارتباط دهنده باشنده گان قریه جات مسیر این پل به ولایت خوست و همچنان ار تباط دهنده این ولسوالی و قریه جات ماحول آن به ولایت خوست بوده و زمینه اشتغال زایی برای باشندگان ولایت خوست را فراهم ساخته است و در هنگام آب خیزی و سرازیر شدن سیلاب ها از تخریب شدن ساحات سبز دو طرف پل جلوگیری می کند.

این پل از سوی دولت افغانستان تمویل و توسط برنامه ملی راه سازی روستایی وزارت فواید عامه اعمار و ساختمان می گردد.