قرار داد بخش اول لات دوم سرک از دومنده منگل الی قلندر ولایت خوست به امضا رسید,

قرار داد بخش اول لات دوم سرک از دومنده منگل الی قلندر ولایت خوست به امضا رسید

قرار داد سرک دومنده منگل الی قلندر امروز یکشنبه 21 دلو سال روان میان انجنیر یما یاری وزیر فواید عامه و نماینده شرکت قرار دادی به امضا رسید.

انجنیر یما یاری وزیر فواید عامه گفت که این سرک دارای 10.287 کیلومتر طول، 5 متر عرض عمومی، 3.5 متر عرض موتر رو، 44 پایه پلچک با سایز های مختلف، 411 متر دیوار استنادی می باشد و با هزینه 135,141,447 افغانی با شرکت ساختمانی و سرک سازی هاشم گربز با امضا رسید که این پروژه از سوی بانک جهانی تمویل و در 12 ماه تقویمی تکمیل می گردد.

وزیر فوایدعامه گفت، لات اول فاز اول سرک از دومنده منگل الی قلندر به طول 350+9 کیلومتر با فرش جغلی به تاریخ 19 ماه جدی سال روان با هزینه 146,731,756.5 افغانی با شرکت های مشترک ساختمانی همکار و شرکت ساختمانی غضنفری قرارداد گردیده و در 12 ماه تقویمی تکمیل خواهد شد.

وزیر فواید عامه افزود که پل آهن کانکریتی 80 متره بدیخیل لکن بالای دریایی متون در قریه بدیخیل با هزینه 40,866,577.50 افغانی در ولایت خوست تحت کار است و تا کنون 95 فیصد پیشرفت کاری دارد و پل آهن کانکریتی 80 متره نمبر یک هارون خیل بالای دریایی علی شیربا هزینه 35,611,343.25 افغانی تحت کار میباشد و تا کنون 50 فیصد پیشرفت کاری دارد.

همچنان پل خانی خور به طول 20 با هزینه 18,053,773.50 افغانی و پل آهن کانکریتی 40 متره نمبر دو هارون خیل بالای دریایی توری با هزینه 26,100,819.68 افغانی ساختمان تکمیل شده است.