اولین محموله صادراتی افغانستان با قطع نوار توسط رئیس جمهور غنی و حضور شماری از بزرگان و مسئولین ولایت نیمروز، از بندر ابریشم جانب بندر چابهار حرکت کرد

اولین محموله صادراتی افغانستان با قطع نوار توسط رئیس جمهور غنی و حضور شماری از بزرگان و مسئولین ولایت نیمروز، از بندر ابریشم جانب بندر چابهار حرکت کرد. مقصد این محموله صادراتی کشور هندوستان است که حاوی ۵۷۰ تن اقلام تجاری می باشد.