لست تماس وزارت

1- سخنگوی وزارت فواید عامه

اسم : محمد مهدی " روحانی"

شماره تیلفون : 0744424644 - 0704999964- 0744946924

پوست الکترونیکی : Roohani@mopw.gov.af - Roohani_mh2000@yahoo.com

 2 - سکرتریت مقا م وزارت

اسم :مرتضی سهراب ( محمود )

پوست الکترونیکی:suhrabkhan.ali@gmail.com

شماره تیلفون: (+93) 744249424 - 020 2300 374

آدرس وزارت: مکروریان اول – کابل افغانستان

3– سکرتریت معینیت مالی و اداری

اسم :فهیم ( کوهستانی )

پوست الکترونیکی: sec.mpw@gmail.com

شماره تیلفون: (+93) 744246484

4 – سکرتریت معینیت تخنیکی

اسم : ایمل

پوست الکترونیکی: Aimal_jamal@hotmail.com

شماره تیلفون: (+93) 799 35 24 12

5 -  سکرتریت معینیت حفظ و مراقبت زیربنا های ترانسپورتی

اسم :حمیداله (صافی)

پوست الکترونیکی:Hamedullahsafi@yahoo.com

شماره تیلفون: (+93) 799 630 892