اهداف وپالیسی وزارت

اهداف اساسي وزارت فوايد عامه

دورنما:

دورنماي ما ايجاد يك شبكه مصون ،موثر و كاراي سرك در افغانستان  كه شامل شاهراه هاي منطقوي ، شاراه هاي  ملي ، و سرك هاي لايتي به شمول پل ها بوده  و يك بخش خيلي عمده سيستم ترانسپورتي را براي مردم نجيب افغانستان تشكيل ميدهد،ميباشد.

چنان سيستم ترانسپورتي  سرك كه دسترسي به داخل اجتماعات و خارج آنها و همچنان دسترسي در منطقه را امكان پذير سازد؛ چنان سيستم ترانسپورتي سرك  كه در تصادمات ، تاخيرات ، تراكمات وسايط نقليه به شكل چشم گير كاهش يابد ؛ چنان سيستم ترانسپورتي سرك كه در آن انتقالات اموال و افراد به شهر ها ، ولسوالي ها ، ولايات و سرحدات بين المللي با نازلترين قيمت و با سهولت خيلي زياد صورت بپذزيرد ؛ چنان سيستم كه سرك ها بالاي مسايل محيطي از قبيل كيفيت آب و هوا و غيره كمترين اثرات سوء داشته باشد، چنان سيستم كه براي پياده رو ها و بايسكل ران ها زمينه عبور و مرور ايجاد گردد ؛ و بلاخره چنان سيستم برانسپورتي سرك كه خدمات آن بعد از حالات اضطراري و حوادث طبيعي و غير طبيعي به اسرع وقت به حالت عادي و نورمال آن گردد.

خلاصه گفته میتوانيم:

(احيا و انكشاف كشور در بخش جاده سازي ، طرح سروي و ديزين پروژه ها ، حفظ و مراقبت شاهراه هاي كشور در هر موسم سال  قرارداد با شركت هاي سكتور خصوصي ، اداره و نظارت از پلان گذاري خط آهن و ترميم سركها ، پلها ، ساختمان ها در صورت، موجوديت بوديجه ميباشد). برای معلومات بیشتر