پروژه های در حال اجرا

جهت معلومات در مورد پروژه های تحت کار وزارت فواید عامه به لینک  PMIS مراجعه نمائید (www.pmis.mopw.gov.af)
 
 
سیستم معلوماتی مدیریت پروژه (PMIS) (Project Management Information System)
 
پروژه‌ها به دلیل ماهیت متنوع و غیر تکراریشان ، ساختاری متفاوت از کارهای روزمره جاری ادارات دارند . با توجه به همین موضوع، مدیریت پروژه‌ ها همواره مشکل‌تر از امور اداری و عادی یک سازمان است و نیازمند توجه بیشتر به ابعاد مختلف و متغیرکار است.

 هئیت رهبری و مسوولین برای انجام اصلی ‌ترین وظیفه خود یعنی تصمیم‌گیری در چنین ساختاری ، نیازمند معلومات دقیق ، سریع، بروز و کارآمداست تا بتواند تصمیمات خود را بر اساس پشتوانه‌ای معتبر اتخاذ نماید.

با توجه به توضیحات فوق، سیستم معلوماتی مدیریت پروژه‌ها در واحد سیستم معلومات مدیریتی ایجاد گردیده که ضمن تسهیل و تسریع فعالیت ها در وزارت فواید عامه زمینه دسترسی شهروندان عزیز کشور به معلومات پروژه‌ها و فعالیت‌های اساسی این وزارت را نیز شامل می گردد.

برای بازدید از سیستم معلوماتی مدیریت پروژه به لینک ذیل مراجعه فرمایید.

PMIS(Project Management Information System)