پروژه های انجام شده

جهت معلومات در مورد پروژه های تکمیل شده  وزارت فواید عامه به لینک PMIS مراجعه نمائید (www.pmis.mopw.gov.af)