تمویل کننده گان

تمويل كننده گان كه وزارت فوايد عامه

          لست مراجع تمويل كننده گان وزارت فوايد عامه.

1-      صندوق امانتي و باز سازي افغانستان.

2-      ايالات متحده امريكا USAID

3-      بانک انكشافي آسيائي.

4-      بانک جهاني.

5-      بانک  انکشاف اسلامي.

6-      اتحاديه اروپا.

7-      دولت  فدرالی المان.

8-      كشور ايتاليا.

9-      كشور هندوستان.

10-   دولت جمهوری اسلامی  پاكستان.

11-   دولت جمهوری اسلامی ايران.

12-   كشور ليتوانيا.

13-   كشور هسپانيه.

14-   كشور جاپان.

15-   كشور عربستان سعودي.

16-   كشور سويدن.

17-   دولت فزاقستان.

18-   دولت جمهوري اسلامی افغانستان.