سازمان

ارزش ها ، ماموریت و دیدگاه

دیدگاه:ایجاد و حفظ زیربنای ترانسپورتی که انکشاف اقتصادی ، صحت ، معارف و رفاه مردم افغانستان را بشکل موثر حمایت نماید.

ماموریت:ما پیوسته ارتباط ترانسپورتی را در تمام افغانستان و با مقاصد بیرونی یا با کشور های همسایه در منطقه بهبود میبخشیم

  • ارزش های اساسی:
  • تمرکزبالای مشتری: تمرکز بالای عرضه  خدمات به مردم افغانستان.
  • مسلکی بودن: شفافیت ، مسلکی بودن، امانت داری و حسابدهی در عرضه خدمات و مشارکت و همکاری.
  • قانونمندی: تابعیت از قانون اساسی و سایر قوانین نافذه افغانستان.
  • مساوات: احترام به مردم و تعهد جهت اتصال فرهنگ های متنوع.                   

موجودیت ارزش ها در اداره یک هدف واضح  میباشد.

دیدگاه سازمانی: الی اخیر سال 1391 هجری شمسی وزارت فواید عامه دارای ظرفیت لازم جهت کنترول و اداره موثر و مفید انکشاف ، تطبیق و حفظ و مراقبت زیربنای سکتور ترانسپورت بشمول  خطوط آهن و سرک ها که وزارت مسئولیت آنرا بعهده دارد، خواهد بود.