برنامه ها

برنامه های عمومی و ادارات همکار:

برنامه منطقه ای دهلیز منابع افغانستان (AR-RCI):

 AR-RCI برنامه های سرمایه گذاری ملی و دارای اولویت را مشخص می نماید که از وصل نمودن افغانستان به منطقه و جهان و استخراج منابع طبعی از دهلیز های  بین کشوری حمایت میکنند. این خود باعث انکشاف صنعت استخراج منابع طبیعی٬ بالا بردن عایدات٬ رشد و کار آفرینی می شود. شبکه راه آهن٬ افغانستان را با کشورهای چون پاکستان، ایران، چین و آسیای مرکزی وصل می سازد که  سکتور های تجارت و ترانسپورت را تقویت خواهد نمود.

 

برنامه راه جدید ابریشم (NSRI):

   برنامه راه آهن یکی از دوازده برنامه سرمایه گذاری  دارای اولویت کشور است که جز برنامه راه جدید جاده ابریشم نیزمی باشد. هدف اساسی NSRI بازسازی دهلیز های  تجارت منطقه ئیو تاسیس دوباره افغانستان منحیث یک مرکز وصل کننده تجارت در آسیای میانه و آسیاه جنوبی است.

 

ادارات همکار:

  1. دفتر تنظیم برنامه های اداره بانک انکشاف آسیائی.
  2. اداره اصلاح و تطبیق ارتقائ ظرفیت و حفظ کادر های مسلکی.
  3. پروژه ملی اتصال مسیر ترانس هندوکش .
  4. برنامه ملی راه سازی روستائی .(NRAP)
  5. پروژه اتصال مردم افغانستان (Keep Afghan Connected).