دفتر تنظیم برنامه ها (PMO)

معلومات مختصر درمورد دفتر تنظیم برنامه های بانک انکشاف آسیایی (PMO)

وزارت فواید عامه، کابل – افغانستان

پسمنظر

بانک انکشاف آسیایی (ADB) یک نهاد انکشاف بین الملی مالی بوده که کشورهای عضو درحال توسعه خویش را جهت کاهش فقر و بهبود کیفیت زندگی باشندگان شان کمک میکند.

افغانستان یکی از اعضای موسس بانک انکشاف آسیایی (ADB) می باشد. از سال 1966 تا 1992، بانک انکشاف آسیایی درحدود 100 میلیون دالر را بشکل قرضه و کمک های فنی برای افغانستان فراهم نموده است. عملیات های بانک انکشاف آسیایی (ADB) در کشور در سال 1992 بخاطر جنگ های داخلی به حالت تعلیق درآمد و تا سال 2002 دوباره آغاز نگردید. دربین سال های 2002 و ختم 2008، بانک انکشاف آسیایی (ADB) درحدود 1.8 میلیارد دالر بشکل قروض صندوق انکشاف آسیایی (ADF)، کمک های بلاعوض صندوق انکشاف آسیایی، کمک های فنی، پروژه های تمویل شده و کمک شده مشترک و بلاعوض و سرمایه گذاری در سکتور خصوصی را به افغانستان فراهم نموده است. در کنفرانس بین المللی برای حمایت از افغانستان که در ماه جون سال 2008 در پاریس تدویر یافت، بانک انکشاف آسیایی (ADB) 1.3 میلیارد دالر مساعدت بیشتر را برای سال های 2008 الی 2013 تعهد نمود بهمین منظور بانک انکشاف آسیایی منحیث چهارمین دونر بزرگ در افغانستان پس از ایالات متحده، بریتانیا و بانک جهانی قرار گرفت.

کمک های بانک انکشاف آسیایی به افغانستان بیشتر بالای سکتورهای (1) انرژی، (2) ترانسپورت و ارتباطات، و (3) زراعت و تنظیم منابع طبیعی با همکاری بیشتر در فعالیت های مربوط به حکومتداری و امور مالی تمرکز داشته است.

بانک انکشاف آسیایی درحدود 415 میلیون دالر برای بازسازی قسمت های عمده شبکه سرک حلقوی افغانستان بخصوص ساحات شمالی و غربی کشور بشمول ایجاد ارتباطات میان سرحدات افغانستان و همسایگانش تصویب نموده است. بانک انکشاف آسیایی پروژه کمک بلاعوض سرک کندهار – سپین بولدک را نیز اداره نموده است. پروژه 118 میلیون دالری دهلیز شمال – جنوب که درسال 2006 تصویب گردید، 140 کیلومتر سرک مزارشریف – دره سوف را بازسازی خواهد نمود.

بانک انکشاف آسیایی شماری از پروژه های مربوط به سکتور سرک را ازطریق دفتر تنظیم برنامه ها تمویل و تطبیق می نماید. دفتر تنظیم برنامه ها (PMO) که قبلاٌ منحیث واحد تنظیم پروژه (PMU) فعالیت میکرد یک دفتریست که توسط بانک انکشاف آسیایی تمویل میگردد. این دفتر فعالیت های خویش را در سال 2004 تحت چارچوب وزارت فواید عامه و نظارت مستقیم بانک انکشاف آسیایی آغاز نمود.

پس ازینکه واحد تنظیم پروژه ها (PMU) به دفتر تنظیم برنامه ها (PMO) وسعت پیدا کرد، این دفتر شاهد یک سلسله تغییرات در تعداد کارمندان و پروژه های خویش بود. دفتر تنظیم برنامه ها (PMO) دارای بخش های مختلف میباشد که شامل دیپارتمنت فنی یا انجنیری، دیپارتمنت مالی و اداری، دیپارتمنت تکنولوژی معلوماتی و دیپارتمنت مشاورین بین المللی میگردد. اکثریت پروژه ها و برنامه های وزارت فواید عامه از طریق دفتر تنظیم برنامه ها اجرا و تطبیق می گردد.

دفتر تنظیم برنامه ها (PMO) دارای یک تعداد پروژه های تکمیل شده، تحت ساختمان و تحت پروسه تدارکاتی می باشد. درذیل معلومات مختصر درمورد پروژه های تکمیل شده، تحت ساختمان و تحت پروسه تدارکاتی دفتر تنظیم برنامه ها فراهم گردیده است: