گزارش مختصر پروژه های بانک انکشاف آسیائی: - وزارت فوائد عامه