پروژه های انجام شده

 معلومات مختصر درموردپروژه های دفتر تنظیم برنامه های بانک انکشاف آسیایی (PMO)

وزارت فواید عامه، کابل – افغانستان

پس منظر

بانک انکشاف آسیایی (ADB) یک نهاد انکشاف بین المللی مالی بوده که کشورهای عضو درحال توسعه خویش را جهت کاهش فقر و بهبود کیفیت زندگی باشندگان شان کمک میکند.

افغانستان یکی از اعضای موسس بانک انکشاف آسیایی (ADB) می باشد. از سال 1966 تا 1992، بانک انکشاف آسیایی درحدود 100 میلیون دالر را بشکل قرضه و کمک های فنی برای افغانستان فراهم نموده است. عملیات های بانک انکشاف آسیایی (ADB) در کشور در سال 1992 بخاطر جنگ های داخلی به حالت تعلیق درآمد و تا سال 2002 دوباره آغاز نگردید. دربین سال های 2002 و ختم 2008، بانک انکشاف آسیایی (ADB) درحدود 1.8 میلیارد دالر بشکل قروض صندوق انکشاف آسیایی (ADF)، کمک های بلاعوض صندوق انکشاف آسیایی، کمک های فنی، پروژه های تمویل شده و کمک شده مشترک و بلاعوض و سرمایه گذاری در سکتور خصوصی را به افغانستان فراهم نموده است. در کنفرانس بین المللی برای حمایت از افغانستان که در ماه جون سال 2008 در پاریس تدویر یافت، بانک انکشاف آسیایی (ADB) 1.3 میلیارد دالر مساعدت بیشتر را برای سال های 2008 الی 2013 تعهد نمود بهمین منظور بانک انکشاف آسیایی منحیث چهارمین دونر بزرگ در افغانستان پس از ایالات متحده، بریتانیا و بانک جهانی قرار گرفت.

کمک های بانک انکشاف آسیایی به افغانستان بیشتر بالای سکتورهای (1) انرژی، (2) ترانسپورت و ارتباطات، و (3) زراعت و تنظیم منابع طبیعی با همکاری بیشتر در فعالیت های مربوط به حکومتداری و امور مالی تمرکز داشته است.

بانک انکشاف آسیایی درحدود 415 میلیون دالر برای بازسازی قسمت های عمده شبکه سرک حلقوی افغانستان بخصوص ساحات شمالی و غربی کشور بشمول ایجاد ارتباطات میان سرحدات افغانستان و همسایگانش تصویب نموده است. بانک انکشاف آسیایی پروژه کمک بلاعوض سرک کندهار – سپین بولدک را نیز اداره نموده است. پروژه 118 میلیون دالری دهلیز شمال – جنوب که درسال 2006 تصویب گردید، 140 کیلومتر سرک مزارشریف – دره صوف را بازسازی خواهد نمود.برعلاوه کمک های فوق بانک انکشاف آسیائی مبلغ 805 ملیون دالرکمک بلاعوض را غرض ساختمان یک تعداد پروژه های سرک بتاریخ 20 سپتامبردر جلسه بورد دایرکتری به تصویب رسید.  

بانک انکشاف آسیایی شماری از پروژه های مربوط به سکتور سرک را ازطریق دفتر تنظیم برنامه ها تمویل و تطبیق می نماید. دفتر تنظیم برنامه ها (PMO) که قبلاٌ منحیث واحد تنظیم پروژه (PMU) فعالیت میکرد یک دفتریست که توسط بانک انکشاف آسیایی تمویل میگردد. این دفتر فعالیت های خویش را در سال 2004 تحت چارچوب وزارت فواید عامه و نظارت مستقیم بانک انکشاف آسیایی آغاز نمود.

پس ازینکه واحد تنظیم پروژه ها (PMU) به دفتر تنظیم برنامه ها (PMO) وسعت پیدا کرد، این دفتر شاهد یک سلسله تغییرات در تعداد کارمندان و پروژه های خویش بود. دفتر تنظیم برنامه ها (PMO) دارای بخش های مختلف میباشد که شامل دیپارتمنت فنی یا انجنیری، دیپارتمنت مالی و اداری، دیپارتمنت تکنولوژی معلوماتی و دیپارتمنت مشاورین بین المللی میگردد. اکثریت پروژه ها و برنامه های وزارت فواید عامه از طریق دفتر تنظیم برنامه ها اجرا و تطبیق می گردد.

     دفتر تنظیم برنامه ها (PMO) دارای یک تعداد پروژه های تکمیل شده، تحت ساختمان و تحت پروسه تدارکاتی می          باشد. درذیل معلومات مختصر درمورد پروژه های تکمیل شده، تحت ساختمان و تحت پروسه تدارکاتی دفتر تنظیم          برنامه ها فراهم گردیده است:  

       پروژه های تکمیل شده:

  1. پلخمری – بلخ و نائب آباد – حیرتان (265 کیلومتر): این پروژه به طول 265 کیلومتر در می 2004 شروع و در 16 دیسامبر 2008 تکمیل گردید.
  2. بلخ – اندخوی (182 کیلومتر): این پروژه به طول 210 کیلومتر در اپریل 2004 شروع و در اکتوبر 2006 تکمیل گردید.
  3. اندخوی – قیصار (210 کیلومتر): این پروژه به طول 210 کیلومتر در اپریل 2006 شروع و در جون 2010 تکمیل گردید.
  4. قیصار – بالا مرغاب (90 کیلومتر): این پروژه به طول 90 کیلومتر در دیسامبر 2006 شروع و فقط 20 کیلومتر آن تکمیل گردید. کار این پروژه بخاطر تهدید های امنیتی متوقف گردیدقابل تذکر است که کار باقیمانده پروژه متذکره با پروژه بالا مرغاب لامان یکجا تحت نام پروژه قیصار-لامان به اعلان داوطلبی سپرده شده است که بعداز ارزیابی پروپوزل تخنیکی یک کمپنی امریکائی برنده شناخته شده است که عنقریب با ایشان قرارداد عقد خواهد گردید.
  5. کندهار – سپین بولدک (42 کیلومتر): این پروژه به طول 42 کیلومتر در می 2007 شروع و در دیسامبر 2008 تکمیل گردید.

 

6. مزارشریف –پل براق)75 کیلومتر (که کار ساختمان آن به تاریخ 8/05/2008 شروع ودر 4 اگست 2011 تکمیل گردیده است.

7.پروژه احداث خط آهن بندرحیرتان الی مزارشریف :

   مطالعات تخنیکی – اقتصادی خط آهن حیرتان - مزارشریف درسپتمبر2009 به کمک مالی بانک انکشاف آسیایی تکمیل و مسیر خط آهن از پل دوستی بندرحیرتان واقع درسرحد افغانستان با ازبکستان الی نایب آباد و میدان هوایی مزارشریف به طول 106,6km تثبیت گردید. در قدم بعدی بانک انکشاف آسیایی تمویل ساختمان این پروژه عام المنفعه را نیز بعهده گرفت که در نتیجه، قرارداد اعمار آن با کمپنی UTY کشور ازبکستان منعقد گردید. کار پروژه عملا" در 12 مارچ 2010 آغاز گردید. طبق قرارداد ساختمان آن باید در مدت یک سال تکمیل میگردید. خوشبختانه پیشرفت کاربه گونه ای بود که کار اعمار آن قبل از موعد قرارداد تکمیل و آماده بهره برداری استیشن خط آهن بندر حیرتان در حدود 30 سال قبل ساخته شد که در اثر فعالیت مداوم و استهلاک فراوان، عوارض تخنیکی زیاد در آن موجود بود. در ضمن احداث خط آهن حیرتان – مزارشریف استیشن حیرتان نیز ترمیم و مجهز به تکنالوژی جدید گردید طوری که می دانیم قبلا" در افغانستان خط آهن موجود نبوده و این پروژه اولین پروژه خط آهن است که در افغانستان اعمار و تکمیل گردیده است بنا" تجربه و پرسونل مورد ضرورت برای انجام عملیات بهره برداری از خط آهن در کشور موجود نیست. بدین لحاظ در حال حاضر با کمپنی ازبکستان قراردادصورت گرفت تا برای مدت  سه سال عملیات بهره برداری و حفظ و مراقبت آنرا توسط پرسونل تخنیکی انجام دهد،البته در این مدت پرسونل خط آهن افغانستان نیز توسط کمپنی متذکره   نیز تحت آموزش مسلکی قرار خواهند گرفت تا بتوانند در آینده پیشبرد عملیات بهره برداری خط آهن را بعهده گیرند

قابل تذکر است که تحت اثردفتر تنظیم اداره برنامه های بانک انکشاف آسیائی (PMO) از سال 2004 بدینسو 900کیلومتر سرک بشمول خط آهن تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.